กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
ครู คศ.3

นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายชวลิต ทัพเครือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวษิญาภา อ่ำประชา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายปฐมพร บุญประสงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวพัทธ์ธิดา ลัดดากลม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/10

นายปฐมพร ตระกูลราษฎร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3