กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์

นายประหยัด ก๋ำนารายณ์

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง

นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุล

นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์

นายชวลิต ทัพเครือ

นางสาวษิญาภา อ่ำประชา