กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายชวลิต ทัพเครือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นางสาวษิญาภา อ่ำประชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายปฐมพร บุญประสงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13

นางสาวพัทธ์ธิดา ลัดดากลม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายปฐมพร ตระกูลราษฎร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นายธนกร นามวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเจษฎากร ตันตราจิณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นายกฤษณพงศ์ ใจตรง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6