กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นายประหยัด ก๋ำนารายณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
ครู คศ.3

นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายชวลิต ทัพเครือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวษิญาภา อ่ำประชา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/10