กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

นางสาวนพพร คุ้มรักษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

นายอภิวัฒน์ กันใจวิน

นางสาวกิรณา สุขสอาด

นางสาวอรชา เทพจินดา

นางสาวธัญญารัตน์ สมศรี

นางสาวฐิตามร ไชยศักดา

นางสาวไอย์รฎา ศรีชูพิพัฒน์