กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

นางสาวธัญญารัตน์ สมศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

นางสาวนพพร คุ้มรักษา
ครู คศ.2

นางวรางคณา นาคใหญ่
ครู คศ.2

นางสาวอรชา เทพจินดา
ครู คศ.1

นางสาวกิรณา สุขสอาด
ครู คศ.1

นางสาวไอย์รฎา ศรีชูพิพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวฐิตามร ไชยศักดา
ครู คศ.1

นางจิราวรรณ ตันติเดชามงคล
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธิดา ม่วงงาม
ครูผู้ช่วย