พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมความรู้ดีตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และนำผลการวิจัยมาพัมนา
    ผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เสริมสร้างขวัญกำลังใจและ
    สนับสนุนการทำงานเป็นทีม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพจากทุกภาคส่วน สร้างเครือข่าย
    ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษากับสถาบันอื่นในระดับประเทศและต่างประเทศ