กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปรีชา สุริยกานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมศรี เลี้ยงบำรุง

นางศิริเพ็ญ สุทธิประภา

นางสาวจันทร์เพ็ญ จิระรัตนนาภรณ์

นางกานดา พิมใจใส

นางสาวไปรยา บุบผาโชติ

นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญ

นางสาวศิรประภา จังพานิช

นางสาวจารุพร รุ่งสินเกษม

นายภาคภูมิ บุญมา

นางหัสยา อุสาหะ

นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจ

นางสาวกมลรส อินทรประเสริฐ

นางสาวนพธี หอมชื่นชม

นางสาวจิราพร สีกะสังข์

นางสาววรัญญา มงคลถิ่น

นายศิษฎวัชร์ ชาวนา

นางจุฑามาศ เล้าแสงฟ้า

นายสุรเดช ธรรมประโชติ

นางสาวสกุลรัตน์ สุนา

นายอภิรัตน์ ช่างเกวียน

นายพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูร

นายณัชมน ดำสะดี

นางสาวกมลชนก ตายโพ

นางสาวรินทร์ลภัส ศรีเลิศธนิกกุล