กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปรีชา สุริยกานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกานดา พิมใจใส
ครู คศ.3

นางสาวไปรยา บุบผาโชติ
ครู คศ.2

นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญ
ครู คศ.2

นางสาวศิรประภา จังพานิช
ครู คศ.2

นางสาวจารุพร รุ่งสินเกษม
ครู คศ.1

นายภาคภูมิ บุญมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/16

นางหัสยา อุสาหะ
ครู คศ.1

นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นางสาวกมลรส อินทรประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวนพธี หอมชื่นชม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร สีกะสังข์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นางสาววรัญญา มงคลถิ่น
ครูผู้ช่วย

นายศิษฎวัชร์ ชาวนา
ครูผู้ช่วย

นางจุฑามาศ เล้าแสงฟ้า
ครูผู้ช่วย

นายสุรเดช ธรรมประโชติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวสกุลรัตน์ สุนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13

นายอภิรัตน์ ช่างเกวียน
ครู คศ.1

นายพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูร
ครู คศ.2

นายณัชมน ดำสะดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลชนก ตายโพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรินทร์ลภัส ศรีเลิศธนิกกุล
ครูผู้ช่วย