กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายภาคภูมิ บุญมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางกานดา พิมใจใส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวไปรยา บุบผาโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวศิรประภา จังพานิช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : krutiksoc@gmail.com

นางสาวจารุพร รุ่งสินเกษม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : tobizaru_bird@hotmail.com

นางหัสยา อุสาหะ
ครู คศ.2

นายสายันต์ โพธิ์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายอภิรัตน์ ช่างเกวียน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนพธี หอมชื่นชม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางจุฑามาศ เล้าแสงฟ้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสุรเดช ธรรมประโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : suradet.t@wrk.ac.th

นางสาวสกุลรัตน์ สุนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวรินทร์ลภัส ศรีเลิศธนิกกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจันทร์เพ็ญ สำเภาศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ว่าที่ รต.หญิงวรรณิกานต์ สนสนิท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางนิรัสรา เจริญทรัพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายนฤชา ระเบียบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสุพัตรา ไพบูลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายวุฒิพงษ์ ยมพ้วย
ครู คศ.1

นางสาวพิชชาภรณ์ วิเวก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปิยธิดา หวังพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายกิตติศักดิ์ บุญพระ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายปริญญา กองข้าวเรียบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1