กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอัธยา นนธ์พละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเกษร กิจจาภินันท์
ครู คศ.2

นางสวนิต เอกอนันทกุล
ครู คศ.3

นางเสาวนี ร่มโพธิ์
ครู คศ.3

นางออมสิน สถาพร
ครู คศ.3

นางอัจฉรา สุริยกานนท์
ครู คศ.3

นางเกศกมล ผ่องฉวี
ครู คศ.3

นางสาวอภิญญา นาคใหญ่
ครู คศ.2

นางสาวสายฝน ศรีระนำ
ครู คศ.2

นางสาวนุชจรีย์ หวานตลอด
ครู คศ.2

นางสาวณีรนุช หวานตลอด
ครู คศ.2

นางสาวสุคนทิพย์ เทศทำ
ครู คศ.2

นางสาวฉัตรทิพย์ พั่วพันธ์ศรี
ครู คศ.1

นายประพันธ์ จาวสุวรรณวงษ์
ครู คศ.1

นางสาววลัยกานต์ สิมาเลาเต่า
ครู คศ.1

นายศักรินทร์ บุญช่วย
ครู คศ.1

นายธรรมนูญ ทัดภู่
ครู คศ.1

นางสาวรัตติกร ภิรมย์โคร่ง
ครู คศ.1

นายสกรรจ์ ลิมปิทีป
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวรส ประสานนาม
ครูผู้ช่วย