กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศักรินทร์ บุญช่วย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางออมสิน สถาพร
ครู คศ.3

นางสาวสุคนทิพย์ เทศทำ
ครู คศ.2

นายธรรมนูญ ทัดภู่
ครู คศ.1

นางสาวรัตติกร ภิรมย์โคร่ง
ครู คศ.1
อีเมล์ : korntirut@hotmail.com

นายสกรรจ์ ลิมปิทีป
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวรส ประสานนาม
ครูผู้ช่วย