กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอัธยา นนธ์พละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเกษร กิจจาภินันท์
ครู คศ.2

นางสวนิต เอกอนันทกุล
ครู คศ.3

นางเสาวนี ร่มโพธิ์
ครู คศ.3

นางออมสิน สถาพร
ครู คศ.3

นายสนธิ สถาพร
ครู คศ.3

นางอัจฉรา สุริยกานนท์
ครู คศ.3

นางเกศกมล ผ่องฉวี
ครู คศ.3

นางสาวสายฝน ศรีระนำ
ครู คศ.2

นางสาวอภิญญา นาคใหญ่
ครู คศ.2

นางสาวฉัตรทิพย์ พั่วพันธ์ศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายประพันธ์ จาวสุวรรณวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวณีรนุช หวานตลอด
ครู คศ.2

นางสาวนุชจรีย์ หวานตลอด
ครู คศ.2

นางสาววลัยกานต์ สิมาเลาเต่า
ครูผู้ช่วย

นายศักรินทร์ บุญช่วย
ครูผู้ช่วย

นายธรรมนูญ ทัดภู่
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุคนทิพย์ เทศทำ
ครู คศ.2

นางสาวรัตติกร ภิรมย์โคร่ง
ครูผู้ช่วย

นายสกรรจ์ ลิมปิทีป
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวรส ประสานนาม
ครูผู้ช่วย