กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอัธยา นนธ์พละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวละออ โตเลี้ยง
ครู คศ.3

นางสาวเกษร กิจจาภินันท์

นางสวนิต เอกอนันทกุล

นางเสาวนี ร่มโพธิ์

นางออมสิน สถาพร

นางอัจฉรา สุริยกานนท์

นายสนธิ สถาพร

นางเกศกมล ผ่องฉวี

นางสาวสายฝน ศรีระนำ

นางสาวอภิญญา นาคใหญ่

นางสาวฉัตรทิพย์ พั่วพันธ์ศรี

นายประพันธ์ จาวสุวรรณวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวณีรนุช หวานตลอด
ครู คศ.1

นางสาวนุชจรีย์ หวานตลอด
ครู คศ.2

นางสาววลัยกานต์ สิมาเลาเต่า
ครูผู้ช่วย

นายศักรินทร์ บุญช่วย
ครูผู้ช่วย

นายธรรมนูญ ทัดภู่

นางสาวสุคนทิพย์ เทศทำ

นางสาวรัตติกร ภิรมย์โคร่ง