กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรทิพย์ กรีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชาญชัย กิจสวัสดิื

นางบุศรินทร์ อุ่นเรือง

นางวชิราภรณ์ ปัถวี

นายวิรัตน์ สงกา

นางสาววัชรา แหวนวงษ์

นางจิตติมา ไทรแก้วดวง

นายมนตรี ภู่ระหงษ์

นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้ม

นายไสว ศิลา

นางเมตตา กันใจวิน

นางขวัญฤดี อาภานันท์

นายพงศภัช ยอดออน

นางสาวบุณยนุช ฤทธิ์สำเร็จ

นายธงชัย ขันตีชู

นายปัญญา โมเครือ

นางสาวขนิษฐา เชื้อขำ

นางสาวปวีณา รอดเจริญ

นางสาวลลิตา ถิ่นวงษ์อินทร์

นางสาวสกุลรัตน์ สุนทรสนิท

นางสาวทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์

นายพิศนุ เชตะวัน

นางสาวมีนตา จันทร์เพ็ง