กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรทิพย์ กรีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวชิราภรณ์ ปัถวี
ครู คศ.3
อีเมล์ : -

นายวิรัตน์ สงกา
ครู คศ.3
อีเมล์ : -

นางสาววัชรา แหวนวงษ์
ครู คศ.3

นางจิตติมา ไทรแก้วดวง
ครู คศ.3

นายมนตรี ภู่ระหงษ์
ครู คศ.2
อีเมล์ : -

นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้ม
ครู คศ.2

นายไสว ศิลา
ครู คศ.2

นางขวัญฤดี อาภานันท์
ครู คศ.2

นายพงศภัช ยอดออน
ครู คศ.2

นางสาวบุณยนุช ฤทธิ์สำเร็จ
ครู คศ.2

นายธงชัย ขันตีชู
ครู คศ.2

นายปัญญา โมเครือ
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา เชื้อขำ
ครู คศ.2

นางสาวปวีณา รอดเจริญ
ครู คศ.2 (ว)

นางสาวทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์
ครู คศ.1

นายพิศนุ เชตะวัน
ครู คศ.1

นางสาวมีนตา จันทร์เพ็ง
ครู คศ.1

นางสาวเบญจรัตน์ พืชพันธุ์
ครู คศ.2

นางอังคณา เพ็ชรแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายพุฒิเมธ จำปานิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวฟะตอนะฮ์ วีระกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวณัฐฑิริณ ปานคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/13

นายณัฐพงษ์ ศุภาสร
ครู คศ.2