กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรทิพย์ กรีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุศรินทร์ อุ่นเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางวชิราภรณ์ ปัถวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายวิรัตน์ สงกา
ครู คศ.3

นางสาววัชรา แหวนวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางจิตติมา ไทรแก้วดวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายมนตรี ภู่ระหงษ์
ครู คศ.1

นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้ม
ครู คศ.2

นายไสว ศิลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางเมตตา กันใจวิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางขวัญฤดี อาภานันท์
ครู คศ.1

นายพงศภัช ยอดออน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวบุณยนุช ฤทธิ์สำเร็จ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายธงชัย ขันตีชู
ครู คศ.2

นายปัญญา โมเครือ
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา เชื้อขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปวีณา รอดเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวลลิตา ถิ่นวงษ์อินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสกุลรัตน์ สุนทรสนิท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายพิศนุ เชตะวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวมีนตา จันทร์เพ็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายสิทธิเชษฐ์ บุญประพันธ์พงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1