กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรทิพย์ กรีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวชิราภรณ์ ปัถวี
ครู คศ.3

นายวิรัตน์ สงกา
ครู คศ.3

นางสาววัชรา แหวนวงษ์
ครู คศ.3

นางจิตติมา ไทรแก้วดวง
ครู คศ.3

นายมนตรี ภู่ระหงษ์
ครู คศ.2

นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้ม
ครู คศ.2

นายไสว ศิลา
ครู คศ.2

นางเมตตา กันใจวิน
ครู คศ.2

นางขวัญฤดี อาภานันท์
ครู คศ.2

นายพงศภัช ยอดออน
ครู คศ.1

นางสาวบุณยนุช ฤทธิ์สำเร็จ
ครู คศ.1

นายธงชัย ขันตีชู
ครู คศ.2

นายปัญญา โมเครือ
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา เชื้อขำ
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา รอดเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวลลิตา ถิ่นวงษ์อินทร์
ครู คศ.1

นางสาวสกุลรัตน์ สุนทรสนิท
ครู คศ.1

นางสาวทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์
ครู คศ.1

นายพิศนุ เชตะวัน
ครู คศ.1

นางสาวมีนตา จันทร์เพ็ง
ครู คศ.1

นายสิทธิเชษฐ์ บุญประพันธ์พงศ์
ครู คศ.1

นางสาวเบญจรัตน์ พืชพันธุ์
ครู คศ.1