กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรทิพย์ กรีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางบุศรินทร์ อุ่นเรือง

นางวชิราภรณ์ ปัถวี

นายวิรัตน์ สงกา

นางสาววัชรา แหวนวงษ์

นางจิตติมา ไทรแก้วดวง

นายมนตรี ภู่ระหงษ์

นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้ม
ครู คศ.2

นายไสว ศิลา

นางเมตตา กันใจวิน

นางขวัญฤดี อาภานันท์

นายพงศภัช ยอดออน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวบุณยนุช ฤทธิ์สำเร็จ

นายธงชัย ขันตีชู

นายปัญญา โมเครือ

นางสาวขนิษฐา เชื้อขำ

นางสาวปวีณา รอดเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวลลิตา ถิ่นวงษ์อินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสกุลรัตน์ สุนทรสนิท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์

นายพิศนุ เชตะวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/15

นางสาวมีนตา จันทร์เพ็ง