กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัทธ์ธิดา ลัดดากลม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0959292959
อีเมล์ : t_pattida_n@hotmail.com
ที่อยู่ :
18/369 หมู่บ้านพระปิ่น2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศป.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานาฏยศิลป์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2561-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล