ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ก.ค. 61 ถึง 13 ก.ค. 61 ทัศนศึกษานอกสถานที่
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันมี่ 12 กรกฎาคม 2561
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ชุดพละศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ก.ค. 61 ประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชก
หอประชุมพระอุบาลี ชั้น 2/แต่งกายชุดสุภาพ