ครูอัตรจ้าง

นางสาวจุรีรัตน์ เล็กจินดา

นางสาวสุรีรัตน์ คุ้มบัว

นางสาวอมิตา เมืองที่รัก

นายปุณณรัตน์ เพ่งไทร

นายเกียรติศักดิ์ รักษี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5