ครูอัตรจ้าง

นางสาวจุรีรัตน์ เล็กจินดา

นางสาวสุรีรัตน์ คุ้มบัว

นางสาวอมิตา เมืองที่รัก

นายปุณณรัตน์ เพ่งไทร