กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมณฑา ปีมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประพันธ์พงษ์ อรุณบรรเจิดกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายสุกิจ พุทธชาติเสวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวขวัญสรัญ ขำทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางเฉลิมขวัญ ภู่ระหงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางใจภักดิ์ ไพบูลย์วัฒนกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายวรากร สุขสกุลวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนิภาพร ผิวเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายเอกชัย สะอาดแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายอธิภาค กฤตยาวัฒนานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายปภิณวิทย์ โง่นแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวมรกต ก้อนทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวลลิตา บุญโยค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวดุษณี ทองประศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสมฤทัย สิงห์ประสาท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอภิชญา ทัสนานุตริยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสุธิดา เจนวิทยารักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายพิชนันต์ แตงอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6