กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุดมรัตน์ ตันเสถียร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวัชรีย์ พัฒนา

นางชไมพร ช้อนทอง

นางปรีญา สงกา

นางเยาวลัษณ์ เสียงเจริญ

นางคนึงนิจ แก้วพิกุล

นางวิภาณี พุ่มเจริญ

นางวิลาวัณย์ นวราช

นางสาวศรีประไพ ลีลาขจรจิต

นายธัชปชา จิรเดชดิษกุล

นาสาววีรภัทร รักชนบท
ครู คศ.1

นายสราวุฒิ สมัคราษฎร์

นางสาวเพ็ญพิชชา เสร็จพร้อม

นายอนุพงศ์ จันสมุทร

นางสาววิภาวรรณ หิรัญ

นางสุลีพร ศุภสิริวิทยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนพรัตน์ ยุคเกษมวงศ์