กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นาสาววีรภัทร รักชนบท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : wrakchonnabot@gmail.com

นางวัชรีย์ พัฒนา

นางชไมพร ช้อนทอง

นางปรีญา สงกา

นางเยาวลัษณ์ เสียงเจริญ

นางคนึงนิจ แก้วพิกุล

นางวิภาณี พุ่มเจริญ

นางวิลาวัณย์ นวราช

นางสาวศรีประไพ ลีลาขจรจิต

นายธัชปชา จิรเดชดิษกุล

นายสราวุฒิ สมัคราษฎร์

นางสาวเพ็ญพิชชา เสร็จพร้อม

นายอนุพงศ์ จันสมุทร

นางสาววิภาวรรณ หิรัญ

นางสุลีพร ศุภสิริวิทยา
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : suleepor_n@hotmail.com

นางสาวนพรัตน์ ยุคเกษมวงศ์

นางสาววรารักษ์ สุรสีห์เรืองชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสลาวดี กลั่นเกิด