กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรารักษ์ สุรสีห์เรืองชัย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางชไมพร ช้อนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางปรีญา สงกา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางเยาวลักษณ์ เสียงเจริญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางคนึงนิจ แก้วพิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางวิภาณี พุ่มเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางวิลาวัณย์ นวราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศรีประไพ ลีลาขจรจิต
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นาสาววีรภัทร รักชนบท
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : wrakchonnabot@gmail.com

นายธัชปชา จิรเดชดิษกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายสราวุฒิ สมัคราษฎร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเพ็ญพิชชา เสร็จพร้อม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายอนุพงศ์ จันสมุทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาววิภาวรรณ หิรัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสุลีพร ศุภสิริวิทยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสลาวดี กลั่นเกิด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกนกพร สุวรรณบวร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนฤภร หลำแสงกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาววาสนา กำเนิดกาญจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอภิรดี คิ้วสุนทรเนตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายณุรัตน์ แย้มฉาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4