กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปฐมพร บุญประสงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0985839565
อีเมล์ : patompornlove@gmail.com
ที่อยู่ :
120/139 หมู่บ้านมณเฑียรทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาตรี (ศป.บ.) มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาดนตรีสากล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2561-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล