คณะผู้บริหาร

ดร. รุ่งชีวา สุขศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุจิตรา คำมีวัด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพัชราพร ร่วมรักษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา