กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววีรวรรณ ปัถวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพิศสม พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นางศุภางค์ เลิศเจริญพงศา
ครู คศ.3

นายวิศวะ ภุมมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นายสุพรชัย เงี่ยมจื๊อเกร็ด
ครู คศ.1

นางสาวชุลีพร กุลไทย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/15

นางสาวขวัญใจ หัสชู
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอื้อจิต กุมุท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3