กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาววีรวรรณ ปัถวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี
ครู คศ.1

นายสุพรชัย เงี่ยมจื๊อเกร็ด
ครู คศ.1

นางสาวชุลีพร กุลไทย
ครู คศ.1

นางสาวขวัญใจ หัสชู
ครู คศ.1

นางสาวเอื้อจิต กุมุท
ครู คศ.1

นางสุภาวดี ทวีคูณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ว่าที่ร.ต.ศุภวิชญ์ สุขเจริญทรัพย์
ครูผู้ช่วย