กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววีรวรรณ ปัถวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพิศสม พงษ์สวัสดิ์

นางสุภัทรา วงศ์พิพิธ

นางศุภางค์ เลิศเจริญพงศา

นายวิศวะ ภุมมา

นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี

นายสุพรชัย เงี่ยมจื๊อเกร็ด

นางสาวชุลีพร กุลไทย

นางสาวขวัญใจ หัสชู

นางสาวเอื้อจิต กุมุท