แนะแนว

นายกมล ประทีปธีรานันต์
ครู คศ.3
หัวหน้าแนะแนว

นางณัฐริณีย์ กิจสวัสดิ์

นางจันทิมา เอี่ยมสะอาด

นางนิทดา เจิมจำนงค์

นายชาลี เอี่ยมสำอางค์

นางสาวมนพัทธ์ ระหงษ์

นายณัฐพงษ์ จันทรา

นางสาวสมฤทัย สิงห์ประสาท