แนะแนว

นายกมล ประทีปธีรานันต์
ครู คศ.3
หัวหน้าแนะแนว

นางณัฐริณีย์ กิจสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นางจันทิมา เอี่ยมสะอาด

นางนิทดา เจิมจำนงค์

นายชาลี เอี่ยมสำอางค์

นางสาวมนพัทธ์ ระหงษ์
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงษ์ จันทรา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤทัย สิงห์ประสาท