กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัจฉรา จินดาพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภนิตา ดิลกพัฒนากุล

นางมธุรส ต่วนเครือ

นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์

นายวิชชากร แสงเพชรอ่อน

นางสาวปนัดดา ใจสุทธิ์

นายอำนาจ สิทธิบูรณาญา

นางสาวชฎิลดา ตี่นาสวน

นางสาวอำภา แก้วจันทร์

นางสาวมนรวรรณ มีครองแบ่ง

นางสาวดรุณี ทรัพย์ผล