กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัจฉรา จินดาพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมธุรส ต่วนเครือ

นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์

นางสาวภนิตา ดิลกพัฒนากุล

นางสาวชฎิลดา ตี่นาสวน
ครู คศ.2

นางสาวปนัดดา ใจสุทธิ์

นายวิชชากร แสงเพชรอ่อน

นายอำนาจ สิทธิบูรณาญา

นางสาวดรุณี ทรัพย์ผล
ครู คศ.1

นางสาวอำภา แก้วจันทร์

นางสาวมนรวรรณ มีครองแบ่ง
ครู คศ.1