กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุพรชัย เงี่ยมจื๊อเกร็ด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญาตรี/วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/พลศึกษา
2552 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/วิชาชีพครู
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากล) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปี2561
2 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากล) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปี2560
3 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากล) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปี2560
4 ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล ต้านภัยยาเสพติดเทศบาลนครนครปฐมประจำปี2561
5 ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลรุ่น18ปีชาย ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 ของจังหวัดนครปฐม