กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่น14ปี กีฬาต้านภัยยาเสพติด ของเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี2561
2 ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่น18ปี กีฬาต้านภัยยาเสพติด ของเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี2561
3 ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่น 18ปี กีฬานักเรียนจังหวัดนครปฐม ประจำปี2561
4 รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2561 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
5 รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2560 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3