กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1560581
อีเมล์ : tobizaru_bird@hotmail.com
ที่อยู่ :
หมู่บ้านธาราพฤกษ์ บ้านเลขที่ 99/80 หมู่7 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี / ศษ.บ มหาวิทยาลัยศิลปากร / สาขาสังคมศึกษา
2559 ปริญญาโท / ศษ.ม มหาวิทยาลัยศิลปากร / สาขาการสอนสังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล