กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิรประภา จังพานิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : krutiksoc@gmail.com
ที่อยู่ :
17/24 ม.3 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
เครื่องราช : ท.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2557 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องชุมชนคนไร่ขิง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1