กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศักรินทร์ บุญช่วย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 วท.บ.(เกษตรศาสตร์) ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10 เม.ย. 2560 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67