กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณีรนุช หวานตลอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : nunut_108@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี [ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) ] มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2554 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการทุนครู สควค.14) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2558 ปริญญาโท [ วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555-2557 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครูผู้ช่วย
2557-2560 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครู คศ.1
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ Text Editor ระดับชั้น ม.ต้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
2 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสร้าง Animation 2 D ระดับชั้น ม.ต้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68