กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนุชจรีย์ หวานตลอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : nunung_11@hotmail.com
เครื่องราช : ตม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี [วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์] มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2553 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู [โครงการทุน สควค.รุ่น 13] มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2558 ปริญญาโท [วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)] สถาบันเทคโนโยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2556 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ครูผู้ช่วย
2556-2559 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ครูคศ.1
2559-2560 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครู คศ.1
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการสร้าง Animation 2D งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
2 เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเว็บเพจ ประเภท Text Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68