กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนุชจรีย์ หวานตลอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : nunung_11@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2556 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ครูผู้ช่วย
2556-2559 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ครูคศ.1
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล