ข่าวฝ่ายงานงบประมาณ
รายการอนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ที่ ศธ 04239/42
แจ้งเพิ่มช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แจ้งเพิ่มช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 - อัตราการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา    คลิก
 -
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาจ่ายผ่านธนาคาร           คลิก