ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 108) 16 ก.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครำว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิกำร (อ่าน 120) 02 ก.ค. 62
แจ้งบุคลากรลงทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ (อ่าน 1063) 17 ก.ย. 61