กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวีระวัฒน์ พิมพ์ตะคอง
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : moonoi1007@hotmail.com
ที่อยู่ :
2 หมู่ 3 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศษ.บ.) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2561-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครูอัตรจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล