แนะแนว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางณัฐริณีย์ กิจสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0817051470
อีเมล์ : noilibrary@hotmail.com
ที่อยู่ :
37/36 ม.4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 ปริญญาตรี / กศ.บ. มหาวิทยาลัยบูรพา(บางแสน) / ภาษาไทย
2527 อนุปริญญา / ป.กศ.สูง วิทยาลัยครู นครปฐม / บรรณารักษ์ศาสตร์
2525 มศ.5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
2523 มศ.3 โรงเรียนรัชดาภิเษก
2519 ป.7 โรงเรียนบ้านบ่อพลอย
2516 ป.4 โรงเรียนบ้านบ่อพลอย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครู คศ.3
2546 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาจารย์ 2 ระดับ 7
2544 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 6
2538 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 5
2535 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 3
2534 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2530 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ครู 2 ระดับ 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านชั้นม.๔ - ม.๖ ระดับชาติ(ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก)
2 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านชั้นม.๑ - ม.๓ ระดับชาติ(ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก)
3 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านชั้นม.๔ - ม.๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านชั้นม.๑ - ม.๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.๔ - ม.๖
6 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.๑ - ม.๓
7 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่องการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐