กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชวลิต ทัพเครือ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0833140812
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
1 หมู่ 6 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต(ศ.ม.) มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาทัศนศิลปศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2559-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล