ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2563
**หมายเหตุ**  สำหรับนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรให้มอบตัวที่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563  ให้เตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการมอบตัว ดังนี้
1. ปพ.1 ตัวจริง และสำเนา ปพ.1           จำนวน  2  ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน               จำนวน  1  ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา                    จำนวน  1  ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา                 จำนวน  1  ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง            จำนวน  1  ฉบับ
6. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน                  จำนวน  1  ฉบับ
7. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง            จำนวน  1  ฉบับ
8. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน               จำนวน  1  ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนคำว่า สำเนาถูกต้อง และให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ลงชื่อทุกฉบับ


โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,19:42   อ่าน 286 ครั้ง